(+55 11) 97123-1230 contato@polzer.com.br

Archive for Mês: março 2017

Publicação tese de doutorado

Desafios e Perspectivas rumo ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos nas cidades brasileiras: contribuições a partir de estudos de caso europeus.

Challenges and perspectives towards the integrated management of solid waste in Brazilian cities:
contributions from European case studies

Download

 

RESUMO

Atualmente são produzidos mais de 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano no planeta, de origem domiciliar, hospitalar, industrial, entre outras, sendo que grande parte desse volume tem como disposição final vazadouros a céu aberto, corpos d’água, terrenos baldios e outros locais não preparados para receber este tipo de material. Devido ao grande impacto gerado pelos resíduos sólidos ao meio ambiente e a saúde pública, faz-se necessário o desenvolvimento de um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos que, em conjunto com as demais políticas públicas, promova os aspectos sociais, econômicos e ambientais dos centros urbanos. Dessa forma, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, marco regulatório para o país, foi importante por esclarecer o papel de cada agente no manejo dos resíduos sólidos e também por determinar o encerramento dos vazadouros a céu aberto. Também estabeleceu a seguinte hierarquia no manejo dos resíduos sólidos: redução dos resíduos na origem, reutilização, reciclagem, recuperação energética e disposição final. Portanto, serão necessárias mudanças significativas na gestão dos resíduos sólidos nas cidades nos próximos anos e este tema poderia ser abordado de forma integrada e articulada com as demais políticas públicas, considerando soluções a médio e longo prazo, numa economia circular de desenvolvimento sustentável. No cenário europeu, a Suécia, junto com a Noruega, Dinamarca, Holanda, Áustria, Alemanha e Suíça, formam um grupo de países que destinam menos de 1% dos resíduos para os aterros sanitários. A Suécia foi o país escolhido para representar as técnicas empregadas na coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, pois apresenta também taxas altas de reciclagem, compostagem, e recuperação energética. Além disso, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos está inserido em um programa nacional de desenvolvimento sustentável chamado SymbioCity, tornando as cidades suecas exemplos de pesquisa com resultados próximos ao 100% na destinação adequada dos resíduos.

Palavras-chave: Gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Planejamento Urbano. Europa. Suécia. SymbioCity.

 

ABSTRACT

Currently, more than 1.3 billion tons of solid waste are produced every year around the world from households, hospitals, industries, among others. Most of this volume has as final destination places like dumps, groundwater, wasteland and other spaces that are not prepared to receive such material. Due to the large impact generated by the solid waste on the environment and public health, it is necessary to develop an integrated plan for solid waste management, which combined with other public policies can promote social, economic and environmental aspects of urban centers. Thus, the National Policy of Solid Waste, a regulatory milestone in Brazil, was important to clarify the role of each agent in solid waste management and also to determinate the definitive closure of dumps. Also, established the following hierarchy in solid waste management: waste reduction at source, reuse, recycling, energy recovery and then, landfill disposal. Therefore, significant changes in solid waste management will be needed in the coming years and this issue should be addressed with other public policies through an integrated and coordinated way, considering solutions in medium and long term. In Europe, Sweden along with, Denmark, Netherland, Austria, Germany and Switzerland, form a group of countries which allocate less than 1% of waste to landfills. Sweden was the country chosen to illustrate the engineering techniques in collection and proper disposal of solid waste because it has high rates of recycling, composting and energy recovery. Furthermore, its integrated solid waste management is part of a national program for sustainable development called SymbioCity, turning the Swedish cities research example, achieving results close to 100% in proper waste destination.

Keywords: Municipal solid waste management. Urban planning. Europe. Sweden.  SymbioCity.

 

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING

För närvarande genereras mer än 1,3 miljarder ton fast avfall i världen årligen från bland annat hushåll, sjukhus och industrier. Merparten av detta läggs i soptippar eller grundvatten eller hamnar på andra platser som inte är anpassade eller lämpade för att ta emot sådant material. På grund av den stora påverkan som fast avfall har på miljö och folkhälsa är det nödvändigt att ta fram en genomtänkt plan för avfallshantering, vilken tillsammans med andra offentliga riktlinjer kan ge en ökad livskvalitet för medborgarna genom att bättre ta hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i städerna. National Policy of Solid Waste, en milstolpe för avfallsregleringen i Brasilien, har därför varit viktig för att tydliggöra varje aktörs roll i avfallshanteringen och för att identifiera vilka soptippar som behövde avslutas. Följande hierarki fastställdes även för avfallshantering: minskat avfall vid källan, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och sist deponering. För att få till lösningar på medellång och lång sikt måste stora förändringar vidtas i avfallshantering i Brasilien under de kommande åren. Avfallsfrågan behöver dessutom integreras och samordnas med andra offentliga mål och riktlinjer för uthållig samhällsutveckling. I Europa bildar Sverige tillsammans med Norge, Danmark, Nederländerna, Österrike, Tyskland och Schweiz en grupp av länder där mindre än 1 % av hushålls- och industriavfallet läggs på deponi. I denna studie har Sverige valts ut av länderna, på grund av dess höga grad av återvinning, kompostering och energiåtervinning, för att illustrera olika metoder som kan användas för att samla in och hantera avfall på ett effektivt sätt. Integrerad avfallshantering är dessutom en del av ett nationellt program för hållbar utveckling, SymbioCity, som tar tillvara svenska städers forskningserfarenher för att åstadkomma lämplig hantering av snart sagt allt hushålls- och industriavfall.

Nyckelord: Kommunal avfallshantering. Stadsplanering. Europa. Sverige. SymbioCity.